Praktyki zawodowe

Centrum Wycen i Analiz zaprasza serdecznie osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości na praktyki zawodowe prowadzone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014r.

W trakcie praktyk zawodowych kandydaci ubiegający się o nadanie uprawnień Rzeczoznawcy majątkowego posiądą niezbędną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną związaną z wykonywaniem przyszłego zawodu. Po ukończeniu 6-cio miesięcznej praktyki zawodowej Kandydat jest uprawniony do rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną , a co najważniejsze jest do tego merytorycznie przygotowany.

W trakcie praktyk zawodowych kandydaci sporządzają co najmniej 6 projektów operatów szacunkowych dla sześciu rodzajów nieruchomości spośród następujących:

1) nieruchomości lokalowej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,

2) nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,

3) nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,

4) budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,

5) nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,

6) nieruchomości rolnej lub leśnej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie,

7) nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,

8) nieruchomości jako przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego;

Kandydaci w trakcie trwania praktyk pozostają w ciągłym kontakcie z doświadczonym Rzeczoznawcą, który tłumaczy i objaśnia zawiłości wyceny.

W trakcie Praktyk odbywają się spotkania szkoleniowe w trybie indywidualnym lub grupowym.

Centrum Wycen i Analiz organizuje również szkolenia przygotowujące do Egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Na spotkaniach szkoleniowych omamiane są testy z lat ubiegłych oraz rozwiązywane są zadania problematyczne, bardzo pomocne w utrwaleniu wiedzy.

Co wyróżnia naszą firmę na tle konkurencji:

  • Prowadzimy praktyki w oparciu o elastyczny, ustalony indywidualnie z kandydatem grafik spotkań.
  • Oferujemy możliwość towarzyszenia Rzeczoznawcy w jego czynnościach zawodowych (oględziny nieruchomości, inwentaryzacje, praca w urzędach, sądach itp.)
  • Nasi Rzeczoznawcy potrafią przekazać wiedzę w sposób zrozumiały i pozwalający na trwałe usystematyzowanie wiedzy.
  • Pomagamy na każdym etapie – pomożemy również wypełnić odpowiednie wnioski oraz zadbamy aby dziennik praktyk prowadzony był w sposób wzorowy.