Renta planistyczna

Jako rzeczoznawcy majątkowi jesteśmy uprawnieni do sporządzania operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości opłat planistycznych lub odszkodowań związanych ze zmianą planów miejscowych. Renta planistyczna lub inaczej opłata planistyczna to synonimiczne terminy określające jednorazową daninę naliczaną przez instytucje samorządowe, należną w sytuacji, gdy nastąpił wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą. Opłatę musi wnieść właściciel, jak również użytkownik wieczysty, który sprzedał nieruchomość wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia uchwalenia lub wprowadzenia zmian w planie miejscowym.

 

Co mówią przepisy na temat opłaty planistycznej?

Przepisy związane z naliczaniem opłaty planistycznej pozostawiają władzom samorządowym pewną swobodę w ustalaniu wysokości rent planistycznych. Zgodnie z prawem gmina lub miasto może naliczyć opłatę równą maksymalnie 30 proc. wzrostu wartości nieruchomości. Właściciel, który nie zgadza się z wydaną decyzją administracyjną w sprawie opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia planu miejscowego, ma 14 dni na wniesienie odwołania.

Z uwagi na duże rozbieżności w orzecznictwie w zakresie m.in. szczegółowych procedur postępowania w przypadku naliczania rent planistycznych warto podkreślić, że każdą sprawę należy rozpatrywać indywidualnie, najlepiej w konsultacji z ekspertem z zakresu wycen wartości nieruchomości. Jako rzeczoznawcy majątkowi współpracujemy z instytucjami samorządowymi, dostarczając operaty szacunkowe będące podstawą do wyliczeń wysokości opłat planistycznych. Ponadto oferujemy konsultacje dla osób prywatnych, które nie zgadzają się z decyzją administracyjną i uważają, że renta planistyczna jest zawyżona przez urząd.